ردیف نام خانوادگی نام دانشگاه مقطع تحصیلی رشته
1 حسینیان نوراله کرمانشاه کاردانی علوم انسانی