ردیف     نام خانوادگی        نام     دانشگاه   مقطع  تحصیلی    رشته

 

1

کرمی

عبدالرضا

تهران

کاردانی

امور تربیتی

 

2

ناصری

علی

 

کاردانی

آموزش ابتدایی

 

3

علیجانی

سعید

اسلام آباد

 

آموزش ابتدایی

 

4

محسنی

حشمت اله

صحنه

تربیت معلم

آموزش ابتدایی

 

5

رحیمی

عیسی

شهرکرد

کارشناسی

کشاورزی

 

6

حمزه ای هرسینی

وحید

صحنه

 

آموزش ابتدایی

 

7

رستمی

عبادا...

 

کاردانی

تربیت معلم