ردیف نام خانوادگی نام دانشگاه مقطع تحصیلی رشته
1 یاریجانی نوراله کرمانشاه کارشناسی شیمی
2 پرندین نصراله کرمانشاه کارشناسی ریاضی